នគរ​បាល​បញ្ជូន​ជនជា​តិចិ​ន២នា​ក់ និងខ្មែ​រ២​នាក់ ទៅតុលាការពាក់​ព័ន្ធឃាតក​ម្ម បាញ់សម្លាប់ជនជា​តិចិ​ន នៅក្រុង​ព្រះសីហ​នុ – CEN