ឆេះ​បា​មួយ​កន្លែង​នៅ​ឥណ្ឌា សម្លាប់​បុគ្គលិក ៥​នាក់ ដែល​កំពុង​ដេកលក់​ – CEN