ដុំថ្ម​មានជីវិត ៖ ចេះ​លូតលាស់​ធំ​ឡើង និង​មាន​ចលនា ពេល​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អារបំបែក​វា ទើប​ដឹង​រឿង​នឹកស្មាន​ពុំ​ដល់​ – CEN