អាមេរិ​ចព្រ​មាន​កំណ​ត់ពន្ធថ្មី លើទំនិ​ញចិ​នតម្លៃ ១៥៦ពាន់លានដុល្លារ បើកិច្ចចរចាមិនស​ម្រេច​បានមុ​ន​ថ្ងៃ ១៥ ខែធ្នូ – CEN