ជប៉ុ​នផ្តើ​មធ្វើការ​ស្វែង​រកទ្រ​ង់ទ្រា​យធំ ក្រោយព្យុះទីហ្វុងផ្តាច់ជីវិតមនុស្ស​ជិ​ត ៥០នាក់ – CEN