រដ្ឋម​ន្ត្រីព័​ត៌មាន និយាយ​ពីរឿងចែក​ចាយខ្សែវី​ដេអូ សមត្ថកិច្ចឃាត់ឡានពេទ្យ​ ​ឲ្យឡានអ្ន​កធំទៅ​មុ​ន – CEN