តើ​! នឹង​មាន​រឿង​អ្វី​កើតឡើង បើសិនជា តួអង្គ​ទាំងនេះ​រស់នៅ​ក្នុង សតវត្សរ៍​ទី​១៦!? – CEN