លុបបំបាត់​ការរើសអើង​ស្ត្រី តាមរយៈ​ការបញ្ជ្រាប​យេនឌ័រ នៅ​គ្រប់​វិស័យ – CEN