ក្រុមបាល់ទាត់​កម្ពុជា ចាញ់​ក្រុម​អុីរ៉ាក់ លើ​ទឹកដី​ខ្លួនឯង ក្នុង​លទ្ធផល ០ ទល់ ៤ – CEN