អាឡឺម៉ង់ប្រ​​កាស​​មិនហាមឃាត់ប្រព័ន្ធ 5G រ​ប​ស់ Huawei ឡើយ – CEN