សម្តេ​ចតេជោ នាំចៅ​ស្រីច្ប​ង ឱ្យបានស្គាល់ប្រធា​នាធិប​តី និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេ​សប៊ុល​ហ្ការី សំដៅឱ្យចៅបានយល់​អំ​ពី រ​បៀប​ចរចានៃថ្នាក់ដឹកនាំជាតិ – CEN