ជនប​រទេ​សវង្វេង​ក្នុង​ព្រៃកោះរ៉ុ​ង ត្រូវបានសមត្ថកិ​ច្ច​រកឃើញ ដោយ​សុវត្ថិភាព – CEN