អត្ថ​ប្រ​យោ​ជន៍​នៃការ​ទទួ​ល​ទានអ​ង្ករ​ផ្កាម្លិះ – CEN