ស្ន​ងកា​រន​គរ​បាលខេ​ត្តតាកែវ ជំរុញឲ្យមន្ត្រី​នគ​របាល នៅជា​ប់មូ​លដ្ឋាន​ត្រូវ​ក្តាប់​សភា​ពការណ៍ឲ្យបានចំ​ពោះសក​ម្មភា​ពរ​បស់​មុខ​សញ្ញា – CEN