ជនជា​តិចិ​នពីរក្រុម បើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាកក្រើ​ក​រង្វ​ង់មូ​លតោ​ពីរ ក្រុងព្រះសីហនុ ផ្តើម​ពីចរា​ចរ​ណ៍កក​ស្ទះខ្លាំ​ង – CEN