ការអនុវត្តន៍​ច្បាប់ រវាង​ចិន​និង​កម្ពុជា ចាប់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​ជនជាតិ​ចិន លើសពី​១០០០​នាក់​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​លើ​ទឹកដី​កម្ពុជា​ – CEN