ទូត​ជប៉ុន ជំរុញ និង​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ បន្ត​កិច្ចសហការ​ជាមួយ​អង្គការ JICA ដើម្បី​ពង្រីក​បន្ថែម​នូវ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​បន្ថែម​ទៀត​ – CEN