ក្រុមហ៊ុន Samsung ទទួលស្គាល់បញ្ហាទាក់ទងនឹង​កា​រស្កេន​ក្រយៅ​ដៃ (fingerprint scanning) ដែលមកជាមួយទូ​រស័ព្ទ Galaxy S10 – CEN