អាមេ​រិច និងតួកគីសម្រេច​កិ​ច្ចព្រម​ព្រៀង​ឈប់បា​ញ់គ្នានៅ​ស៊ី​រី – CEN