លោកហង់ជួន ណារ៉ុន៖ “គ្រូ​​បង្រៀន​ជា​វិស្វ​ក​រ​​ព្រលឹង” – CEN