សត្វតិរច្ឆានក៏មិនដល់​ថ្នាក់​ហ្នឹង​ដែរ! រួមស្នេហ៍​​នឹង​គ្នា​​គ្មាន​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ លុះ​​មាន​​កូន​យក​គ្នា​ទៅ​កប់​ប៉ង​សម្លាប់​ទាំង​រស់​បែបនេះ – CEN