ឃាត់ជនជាតិចិន​តៃវ៉ា​ន់ម្នាក់ ក្នុងទំនាស់គ្នាវាយដោយ​ដៃ​រវា​ងជ​នជាតិ​ចិន៤នាក់ វាយលើ​ជន​រង​គ្រោះខ្មែ​រម្នាក់ បណ្ដាលឲ្យរបួស – CEN