កម្ពុជាវៀតណាម ពង្រឹងការវិនិយោគលើវិស័​យ​សេដ្ឋកិ​ច្ចពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ – CEN