ប្រសិន​ប្រិយមិត្ត​សម្លឹង​ឃើញ​មុខ​មនុស្ស ៦​នាក់ ក្នុង​រូប​នោះ សូម​អបអរ ព្រោះ​អ្នក​ពិតជា​… អស្ចារ្យ​ណាស់​! – CEN