ចាប់ឆ្នោ​ត​ទទួល​លេ​ខរៀងផ្ទះ ជូន​គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនជំហានទី២ ​ស្ថិត​នៅភូមិជីកដី – CEN