អតីតនា​យក​សាលា​ហ្សាម៉ា​ន់ ពាក់ព័ន្ធករ​ណីភេ​រវក​ម្មនិ​ងរ​ដ្ឋប្រ​ហារ នៅតួកគី ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក​ម្ពុ​ជា – CEN