ម​នុ​ស្សចា​ស់ ជាប្រ​ភព នៃបទ​​ពិ​​សោធន៍ មិ​ន​ចេះ​រី​ងស្ងួ​ត – CEN