អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ផ្តល់ជំនួយជូនគ្រួសារនិវ​ត្ត​ជន អតីតយុទ្ធជន ជ​នពិការ និងជនចាស់ជរា៣០០​គ្រួ​សារ – CEN