គ្រោះថ្នាក់ចរាចរបង្កដោ​យជ​នជា​តិចិន បានកើតមាន​ជាថ្មីទៀត នាខេត្តព្រះសីហ​នុ – CEN