សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ៖ ដកថ្លៃ សេវាប្រមូលសំរាម ចេញពីវិក្កយបត្រអគ្គិសនី – CEN