កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ១៩៩១​ មានអាយុ២៨ឆ្នាំហើយ​ – CEN