ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ កុងស៊ីបញ្ចាំ​ជាច្រើន​កន្លែង​នៅ​សង្កាត់​ទឹកល្អក់​៣ ដើម្បី​ស្វែងរក​ភាពត្រឹមត្រូវ​ – CEN