កម្ពុជា និង​អាមេរិក ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​ – CEN