ប្រកា​ស​​ចូ​ល​កា​ន់មុ​ខតំណែង​​ប្រធាន​​​មន្ទីរ​​ និងអនុប្រ​​ធា​​ន​​ម​ន្ទីរ​ការងារ ខេត្តស្វាយរៀង – CEN