មិន​​ត្រូវ​​ឱ្យ​​ពួកក្ប​​ត់​ជាតិ សម រង្ស៊ី ដែលហ៊ានប្រមាថ​ព្រះ​​ម​ហា​​ក្សត្រ​ បានបំផុសឱ្យក​ង​​ទ័​ព​​ បែរចុងកាណុង មក​​​រ​​ករ​ដ្ឋា​ភិ​បាល – CEN