សូមជូនពរ អ្នកដែលទាយត្រូវថា មានមុខមនុស្ស ៦នាក់ នៅលើរូបភាពនេះ! – CEN