ប្រធាន​រ​ដ្ឋាករ​ទឹកខេ​ត្តព្រះ​សីហនុថា នឹងរៀបចំផ្លាស់ប្តូរទុ​យោ​ទឹកថ្មី ជូនពលរដ្ឋស្រុកស្ទឹង​ហា​វ ឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់​វិ​ញ – CEN