ហោរាសាស្ត្រ​​សម្រាប់ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ២៦ ​ខែតុលា ​ឆ្នាំ​២០១៩​ – CEN