អង្គការអន្តរជាតិ SID BY SIDE INTERNATIONAL ជប៉ុន និងអង្គការ ខេមសេហ្វ បានឧបត្ថម្ភគ្រែវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន១៤៧ និងកុំព្យូទ័រ ៥គ្រឿង ដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ – CEN