សូម​ប្រុង​ប្រយ័​ត្នផ្គ​ររន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ និងរលកសមុទ្រ ដោ​យ​សារឥ​ទ្ធិព​លកូ​នព្យុះ​ ម៉ាត់តូ – CEN