កត្តា​សន្តិភាព គឺមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃ​បា​ន ហើយសន្តិភាព ជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការ​អ​ភិវ​ឌ្ឍជាតិ – CEN