កម្ពុជា សូមស្វា​គម​ន៍ ដំណើរបំពេញទស្ស​ន​កិច្ចផ្លូ​វរដ្ឋ រប​ស់ប្រធា​នាធិ​ប​តីហុងគ្រី – CEN