ប្រធានាធិបតីហុងគ្រី សូ​ម​ចូល​រួម​អបអរសាទរ ជាមួយវ​ឌ្ឍន​​ភា​​ពក​ម្ពុជា ដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស – CEN