ប្រធានាធិបតីហុងគ្រី នៅតែបន្តគាំទ្រ និងស្នើសុំឱ្យមិនឱ្យមាន​ការដ​កហូត EBA ពីកម្ពុជា – CEN