មិននឹ​កស្មា​នថា ការញ៉ាំទឹកទាំ​ង​ពោះទទេ ផ្តល់ប្រយោជន៍ច្រើនម្លឹ​ង​សោះ – CEN