តំបន់ស្រុកសំឡូត ជាទីកន្លែងប្រមូលផ្តុំដោយអ្នកតស៊ូច្រើនជំនាន់ មកជាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ – CEN