ប្តីខ្លោចចិត្ត ពេលឃើញប្រពន្ធនិងប្រុសសហាយ ថតឱបគ្នាបង្ហោះ បង្អួតបញ្ឈឺចិត្ត ប្ដី កំពុងមានជំងឺ – CEN