ចិនព្រ​មានថា ការរិះគន់របស់អាមេរិច ​មិនមានផលល្អសម្រាប់​កិ​ច្ចចរ​ចាពាណិ​ជ្ជកម្ម​ឡើយ – CEN