ចាប់ពីឆ្នាំ​២០​២​០តទៅ រាល់គម្រោង និងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់រៀប​ហេ​ដ្ឋារ​ចនាស​ម្ព័ន្ធផ្លូវ នៅតា​មមូ​លដ្ឋាន គឺត្រូវប្តូរពីផ្លូវក្រាលខ្សាច់​ភ្នំ​ ទៅជាផ្លូវចាក់ប៉េ​តុ​ង ឬផ្លូវអ៊ុ​ត​កៅស៊ូ ​ – CEN