បើអ្ន​កមា​នបញ្ហា​ទាំង​នេះ វានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់​ខួ​រក្បា​ល របស់អ្នក​ខ្លាំ​ងណាស់​ – CEN